دوره سازمانی

دوره رفتارشناسی سازمانی
تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثر بخش

دوره رفتارشناسی سازمانی تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثر بخش


دوره سازمانی

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثر بخش

دوره های عمومی

تحلیل رفتارهای عمومی

دوره های فروش

تحلیل رفتارهای مشتریان و اثربخشی فروش

دوره های دانش آموزی و دانشجویی

تحلیل رفتار دانشجویان و دانش آموزان


نظراتـــــــــ


دوره سازمانی

دوره سازمانی