مقالات جدیدتاریخچه کوچینگ
386
شنبه 23 آذر 1398

حوزه کوچینگ به مفهوم امروزی آن در اواسط سال 1980 میادی توسط توماس لئونارد در ایالاتمتحده آمریکا ایجاد شد.

ادامه ...
رفتارشناسی کارکنان و ارتباطات اثر بخش
463
شنبه 23 آذر 1398

رفتارشناسی کارکنان و ارتباطات اثر بخش

ادامه ...